پیش بینی قیمت آلومینیوم با توجه به قیمت پایه عرضه آلومینیوم در بورس، نرخ بورس لندن (LME) ارز و دلار محاسبه و هر هفته اعلام می گردد.


پیش بینی قیمت آلومینیوم طی هفته از تاریخ ۹۸/۰۸/۱۸لغایت ۹۸/۰۸/۲۳

میانگین نرخپیش بینی قیمت
میانگین نرخ LME (دلار)۱۸۱۲٫۶۰
میانگین نرخ ارز (ریال)۱۰۶۱۳۸
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال)۲۱۲۲۲۴
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال)۲۱۱۶۲۴
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)۲۲۶۴۳۸

پیش بینی قیمت آلومینیوم طی هفته از تاریخ ۹۸/۰۸/۱۱لغایت ۹۸/۰۸/۱۶

میانگین نرخپیش بینی قیمت
میانگین نرخ LME (دلار)۱۷۴۳٫۹۰
میانگین نرخ ارز (ریال)۱۰۶۶۷۶
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال)۲۰۵۲۳۶
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال)۲۰۴۶۳۶
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)۲۱۸۹۶۰