پروفیل کلمپ آلومینیومی انتهایی کابل خود نگهدار

تولید پروفیل کلمپ آلومینیومی انتهایی کابل خود نگهدار آلیاژ ۶۰۸۲

پروفیل کلمپ آلومینیومی انتهایی کابل خود نگهدار به این جهت با نام آلومینیومی خوانده میشود که بدنه و پین های آن با آلیاژ آلومینیومی مقاوم به خوردگی تولید میشود.