شمش آلومینیوم ایرالکو آلیاژ LM21

قیمت شمش آلومینیوم ایرالکو آلیاژ LM21 در بازار تهران

شمش آلومینیوم ایرالکو آلیاژ LM21 بر اساس قیمت روز این محصول در بورس تهران و لندن تعیین می شود.

خریدار شمش آلومینیوم آلیاژ 380

قیمت شمش آلومینیوم آلیاژ LM21 مشهد

شمش آلومینیوم آلیاژ LM21 از آلیاژ های استاندارد استفاده کرده و استقامت آن را افزایش داده اند. این شمش ها را می توان در بسیاری از صنایع به کار برد.