نوشته‌ها

عرضه بورس شمش آلومینیوم سالکو و المهدی 31-04-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم سالکو و المهدی ۳۱-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم سالکو و المهدی ۳۱-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم AB99 تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۳۱۴۴۷۷ ۳۱۲۶۷۷ ۳۰۹۶۷۷ مقدار پایه (تن) ۳۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ تولید کننده سالکو المهدی المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه انبار […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم جاجرم و المهدی 24-04-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم جاجرم و المهدی ۲۴-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم جاجرم و المهدی ۲۴-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۱۰ شمش آلومینیوم AB99 تسویه نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۳۰۳۵۸۶ ۳۰۲۰۵۴ ۲۹۹۶۵۴ ۲۹۹۰۵۴ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۹۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰ تولید کننده جاجرم […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 17-04-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۱۷-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۱۷-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم AB99 تسویه نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۹۰۳۴۳ ۳۱۰۰۲۵ ۲۸۸۵۴۳ ۲۸۵۵۴۳ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ تولید کننده ایرالکو […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 10-04-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۰-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۰-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۱۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۰۰ تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۷۳۵۲۴ ۲۷۱۵۲۴ ۲۷۰۵۲۴ مقدار پایه (تن) ۵۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۰ ۴۰۰ ۴۰۰ تولید کننده المهدی المهدی المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 02-04-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۰۲-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۰۲-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۱۰ تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۷۱۶۷۱ ۲۷۰۴۷۰ ۲۶۹۵۷۰ مقدار پایه (تن) ۵۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۰ ۹۰۰ ۹۰۰ تولید کننده المهدی المهدی المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 21-03-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۱-۰۳-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۱-۰۳-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۶۰۵۲۶ ۲۵۹۰۲۶ مقدار پایه (تن) ۵۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۰ ۲۴۰۰ تولید کننده المهدی المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 31-02-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۳۱-۰۲-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۳۱-۰۲-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۱۲۹۲ ۲۱۹۲۹۲ مقدار پایه (تن) ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ افزایش عرضه (تن) ۶۰۰ ۶۰۰ تولید کننده المهدی المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار کا رخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ شمش […]

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی 21-02-99

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۲۱-۰۲-۹۹

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۲۱-۰۲-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ آلیاژ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی/اعتباری نقدی/اعتباری نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۲۹۱۲ ۲۳۷۸۷۴ ۲۱۸۳۱۴ ۲۱۷۳۱۴ مقدار پایه (تن) ۱۱۰۰ ۲۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۱۴۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو المهدی […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 15-02-99

عرضه بورس آلومینیوم المهدی و ایرالکو ۱۵-۰۲-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۵-۰۲-۹۹ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۲۵۰۴۹ ۲۴۰۱۶۰ ۲۲۱۹۴۹ ۲۲۰۴۴۹ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی 03-02-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۰۳-۰۲-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۰۳-۰۲-۹۹ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی شمش آلومینیوم ۵۰ پوندی ۹۹٫۷ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۲۸۱۷ ۲۲۲۲۱۷ ۲۳۷۷۷۲ ۲۱۹۹۱۷ […]