نوشته‌ها

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 30-01-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۳۰-۰۱-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۳۰-۰۱-۹۹ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۱۵۱۳۱ ۲۱۲۷۳۱ مقدار پایه (تن) ۵۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۰ ۹۰۰ تولید کننده المهدی المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 26-12-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۶-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۶-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ المهدی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۵۹۹۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل انبار کارخانه بندرعباس مبلغ ۲۵۰۰ ریال بعنوان تخفیف کرایه حمل از قیمت پایه کسر گردیده است. گزارش معاملات در بورس آلومینیوم […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 12-12-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۲-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۲-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ المهدی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۳۲۷۵ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۱۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل انبار کارخانه در بندرعباس گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ المهدی عرضه کننده المهدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۳۲۷۵ […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 21-11-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۱-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۱-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ المهدی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۷۱۰۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۲۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل انبار کارخانه ۲۵۰ تومان از قیمت پایه جهت کرایه حمل کسر گریده است. گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 13-11-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۳-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۳-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۳۱۴۳۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۳۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل انبار کارخانه در بندرعباس

عرضه شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 06-11-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۰۷-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۰۷-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۳۴۷۸۶ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۲۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی عرضه کننده المهدی قیمت […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 30-10-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۳۰-۱۰-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۳۰-۱۰-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۹۹۳۳ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل بندرعباس انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی عرضه کننده المهدی […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 17-10-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۷-۱۰-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۷-۱۰-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۸۳۰۲ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۲۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل بندرعباس گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی عرضه کننده المهدی قیمت پایه […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 02-10-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۰۲-۱۰-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۰۲-۱۰-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۱۸۴۵۲ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل انبار کارخانه بندرعباس *در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر […]

عرضه شمش آلومینیوم ایرالکو المهدی 24-09-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۲۴-۰۹-۹۸

عرضه شمش آلومینیوم ایرالکو المهدی ۲۴-۰۹-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم ایرالکو و المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۱۵۶۶۴ ۲۱۵۰۶۴ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۴۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۶۰۰ ۱۱۰۰ تولید کننده ایرالکو المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار […]