عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۲۷-۰۱-۱۴۰۲ یکشنبه بیست و هفتم فروردین ماه ۱۴۰۲ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰۰پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکو – عرضه دوشنبه ۴۰۲/۱/۲۸ایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه7196817193811163804719381719381719381728431717581708581
مقدار پایه (تن)600600400600500500600600600
افزایش عرضه (تن)800800090002500400100
ضریب خرید252525252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی تحویل ۱۴۰۲/۲/۶نقدی/اعتباری ۶ ماهه تحویل ۱۴۰۲/۲/۶نقدی/اعتباری صرفا از محل مطالباتنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه7196817193811163804719381719381719381718781717581708581
مقدار عرضه (تن)1400140040010005007506001000600
تقاضای اولیه26002350317510001275120023001875
تقاضای نهایی25002075282510001100120023001750
بالاترین نرخ معاملات1065519106599910000001055889919000981999996889845889
میانگین نرخ معاملات105736410484729764691049891909356944224989306843282
پایین ترین نرخ معاملات104996010363099700001026889901900928899986619836889
میزان معاملات1400140010005007506001000600
انتقال به مچینگ000000000
قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی115447811447691066153114631899287610309461080169920733
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدینقدی/اعتباری ۶ ماههنقدینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه