بورس آلومینیوم
  • ستاره
5٫0
درحال ارسال
امتیاز شما به مطلب 4.5 (4 امتیاز)

بورس آلومینیوم و کلیه عرضه و معاملات شرکت های تولید کننده و عرضه کننده را در آلوم متال پیگیری نمایید.


عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکودر بورس |یکشنبه ۹۸/۱۰/۱۵

میزان عرضه

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳
تسویهنقدینقدی
قیمت پایه (ریال)۲۲۸۳۰۲۲۴۳۹۶۲
مقدار پایه (تن)۶۰۰۲۰۰
افزایش عرضه (تن)۲۴۰۰۸۰۰
تولید کنندهایرالکوایرالکو
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانه

عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم المهدی در بورس |سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۰

میزان عرضه

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵
تسویهنقدی
قیمت پایه (ریال)۲۲۲۶۳۲
مقدار پایه (تن)۶۰۰
افزایش عرضه (تن)۱۴۰۰
تولید کنندهالمهدی
محل تحویلانبار کارخانه

مبلغ ۱۵۰۰ریال در قیمت پایه بابت هزینه حمل بار از قیمت عرضه تخفیف اعمال شده است.


عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکوو نگین گلپایگان در بورس |یکشنبه ۹۸/۱۰/۸

میزان عرضه

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵شمش آلومینیوم ۹۹٫۷بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳
تسویهنقدی / اعتبارینقدینقدی / اعتبارینقدی
قیمت پایه (ریال)۲۲۴۱۳۲۲۲۳۸۳۲۲۳۹۵۰۰۲۳۸۳۸۱
مقدار پایه (تن)۶۰۰۶۰۰۲۰۰۸۰
افزایش عرضه (تن)۳۴۰۰۱۲۰۰۸۰۰۰
تولید کنندهایرالکوالمهدیایرالکونگین آلومینیوم گلپایگان
محل تحویلانبار کارخانهانبار تهران جاجرمانبار کارخانهانبار کارخانه

*در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر ۳ ماهه با کارمزد ماهیانه ۱٫۵ درصد می باشد که به نرخ تالار اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳
عرضه کنندهایرالکوالمهدیایرالکونگین گلپایگان
قیمت پایه (ریال)۲۲۴۱۳۲۲۲۳۸۳۲۲۳۹۵۰۰۲۳۸۳۸۱
میزان عرضه (تن)۴۰۰۰۱۵۰۰۴۰۰۸۰
تقاضای اولیه (تن)۴۶۶۰۱۴۶۰۴۰۰۰
تقاضای نهایی (تن)۴۶۶۰۱۴۶۰۴۰۰۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۲۴۲۷۹۲۲۳۸۳۲۲۳۹۵۰۰
میانگین نرخ (ریال)۲۲۴۲۳۱۲۲۳۸۳۲۲۳۹۵۰۰
پایین ترین نرخ (ریال)۲۲۴۱۶۳۲۲۳۸۳۲۲۳۹۵۰۰
میزان معامله (تن)۴۰۰۰۱۴۶۰۴۰۰
انتقال به مچینگ (تن)۰۴۰۰۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۲۴۸۲۵۲۲۴۳۹۰۲۶۱۴۹۷۰

عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم المهدی در بورس |دوشنبه ۹۸/۱۰/۰۲

میزان عرضه

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویهنقدی / اعتباری
قیمت پایه (ریال)۲۱۸۴۵۲
مقدار پایه (تن)۶۰۰
افزایش عرضه (تن)۱۴۰۰
تولید کنندهالمهدی
محل تحویلانبار کارخانه بندرعباس

*در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر ۳ ماهه با کارمزد ماهیانه ۱٫۵ درصد می باشد که به نرخ تالار اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهالمهدی
قیمت پایه (ریال)۲۱۸۴۵۲
میزان عرضه (تن)۲۰۰۰
تقاضای اولیه (تن)۲۵۴۰
تقاضای نهایی (تن)۱۹۰۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۱۸۴۵۲
میانگین نرخ (ریال)۲۱۸۴۵۲
پایین ترین نرخ (ریال)۲۱۸۴۵۲
میزان معامله (تن)۱۹۰۰
انتقال به مچینگ (تن)۱۰۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۳۸۵۱۶

عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس |یکشنبه ۹۸/۱۰/۰۱

میزان عرضه

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳
تسویهنقدی / اعتبارینقدی / اعتباری
قیمت پایه (ریال)۲۱۸۴۵۲۲۳۳۴۲۲
مقدار پایه (تن)۴۰۰۲۰۰
افزایش عرضه (تن)۱۶۰۰۸۰۰
تولید کنندهایرالکوایرالکو
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانه

*در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر ۳ ماهه با کارمزد ماهیانه ۱٫۵ درصد می باشد که به نرخ تالار اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳
عرضه کنندهایرالکوایرالکو
قیمت پایه (ریال)۲۱۸۴۵۲۲۳۲۳۳۲
میزان عرضه (تن)۸۴۰۱۰۰
تقاضای اولیه (تن)۸۴۰۲۰
تقاضای نهایی (تن)۴۴۰۲۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۱۸۴۵۲۲۳۲۳۳۲
میانگین نرخ (ریال)۲۱۸۴۵۲۲۳۲۳۳۲
پایین ترین نرخ (ریال)۲۱۸۴۵۲۲۳۲۳۳۲
میزان معامله (تن)۴۴۰۲۰
انتقال به مچینگ (تن)۴۰۰۸۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۳۸۵۱۶۲۵۳۶۷۰

عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس |سه شنبه ۹۸/۰۹/۲۶

میزان عرضه

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳
تسویهنقدی / اعتبارینقدی / اعتباری
قیمت پایه (ریال)۲۱۵۳۶۴۲۳۰۱۱۹
مقدار پایه (تن)۶۰۰۲۰۰
افزایش عرضه (تن)۲۴۰۰۸۰۰
تولید کنندهایرالکوایرالکو
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانه

*در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر ۳ ماهه با کارمزد ماهیانه ۱٫۵ درصد می باشد که به نرخ تالار اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳
عرضه کنندهایرالکوایرالکو
قیمت پایه (ریال)۲۱۵۳۶۴۲۳۰۱۱۹
میزان عرضه (تن)۳۰۰۰۴۲۰
تقاضای اولیه (تن)۱۰۲۰۴۲۰
تقاضای نهایی (تن)۱۰۰۰۴۲۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۱۵۳۶۴۲۳۰۱۱۹
میانگین نرخ (ریال)۲۱۵۳۶۴۲۳۰۱۱۹
پایین ترین نرخ (ریال)۲۱۵۳۶۴۲۳۰۱۱۹
میزان معامله (تن)۱۰۰۰۴۲۰
انتقال به مچینگ (تن)۲۰۰۰۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۳۵۱۴۴۲۵۱۲۵۴

عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم المهدی در بورس |دوشنبه ۹۸/۰۹/۲۵

میزان عرضه

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویهنقدی
قیمت پایه (ریال)۲۱۲۸۶۴
مقدار پایه (تن)۶۰۰
افزایش عرضه (تن)۱۴۰۰
تولید کنندهالمهدی
محل تحویلانبار شرکت المهدی در بندرعباس

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهالمهدی
قیمت پایه (ریال)۲۱۲۸۶۴
میزان عرضه (تن)۲۰۰۰
تقاضای اولیه (تن)۳۶۰
تقاضای نهایی (تن)۳۶۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۱۲۸۶۴
میانگین نرخ (ریال)۲۱۲۸۶۴
پایین ترین نرخ (ریال)۲۱۲۸۶۴
میزان معامله (تن)۳۶۰
انتقال به مچینگ (تن)۱۶۴۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۳۲۴۱۴

عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم ایرالکو و المهدی در بورس |یکشنبه ۹۸/۰۹/۲۴

میزان عرضه

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندیشمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویهنقدینقدی / اعتباری
قیمت پایه (ریال)۲۱۵۶۶۴۲۱۵۰۶۴
مقدار پایه (تن)۴۰۰۴۰۰
افزایش عرضه (تن)۱۶۰۰۱۱۰۰
تولید کنندهایرالکوالمهدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار آلومینا در تهران

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوجاجرم
قیمت پایه (ریال)۲۱۵۶۶۴۲۱۵۰۶۴
میزان عرضه (تن)۲۰۰۰۱۵۰۰
تقاضای اولیه (تن)۱۰۸۰۱۰۴۰
تقاضای نهایی (تن)۱۰۶۰۴۴۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۱۵۶۶۴۲۱۵۰۶۴
میانگین نرخ (ریال)۲۱۵۶۶۴۲۱۵۰۶۴
پایین ترین نرخ (ریال)۲۱۵۶۶۴۲۱۵۰۶۴
میزان معامله (تن)۱۰۶۰۴۴۰
انتقال به مچینگ (تن)۹۴۰۱۰۶۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۳۵۴۷۲۲۳۴۸۱۷

عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس |سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۹

میزان عرضه

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ ایرالکو
تسویهنقدی / اعتبارینقدی / اعتباری
قیمت پایه (ریال)۲۱۵۴۳۳۲۳۰۱۹۳
مقدار پایه (تن)۶۰۰۲۰۰
افزایش عرضه (تن)۲۴۰۰۸۰۰
تولید کنندهایرالکوایرالکو
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ ایرالکو
عرضه کنندهایرالکوایرالکو
قیمت پایه (ریال)۲۱۵۴۳۳۲۳۰۱۹۳
میزان عرضه (تن)۳۰۰۰۱۰۰۰
تقاضای اولیه (تن)۲۵۴۰۲۶۰
تقاضای نهایی (تن)۲۵۴۰۲۲۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۱۵۴۳۳۲۳۰۱۹۳
میانگین نرخ (ریال)۲۱۵۴۳۳۲۳۰۱۹۳
پایین ترین نرخ (ریال)۲۱۵۴۳۳۲۳۰۱۹۳
میزان معامله (تن)۲۵۴۰۲۲۰
انتقال به مچینگ (تن)۴۶۰۷۸۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۳۵۲۱۹۲۵۱۳۳۵

عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم المهدی در بورس |دوشنبه ۹۸/۰۹/۱۸

میزان عرضه

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویهنقدی
قیمت پایه (ریال)۲۱۲۶۳۳
مقدار پایه (تن)۶۰۰
افزایش عرضه (تن)۱۴۰۰
تولید کنندهالمهدی
محل تحویلانبار کارخانه بندرعباس

مبلغ ۲۵۰۰ ریال بابت هزینه حمل بار از قیمت عرضه تخفیف داده شده است.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهالمهدی
قیمت پایه (ریال)۲۱۲۶۳۳
میزان عرضه (تن)۲۰۰۰
تقاضای اولیه (تن)۱۱۸۰
تقاضای نهایی (تن)۱۱۸۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۱۲۶۳۳
میانگین نرخ (ریال)۲۱۲۶۳۳
پایین ترین نرخ (ریال)۲۱۲۶۳۳
میزان معامله (تن)۱۱۸۰
انتقال به مچینگ (تن)۸۲۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۳۲۱۶۲

عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس |یکشنبه ۹۸/۰۹/۱۷

میزان عرضه

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳
تسویهنقدی / اعتبارینقدی / اعتباری
قیمت پایه (ریال)۲۱۵۴۳۳۲۳۰۱۹۳
مقدار پایه (تن)۶۰۰۲۰۰
افزایش عرضه (تن)۲۴۰۰۸۰۰
تولید کنندهایرالکوایرالکو
محل تحویل انبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳
عرضه کنندهایرالکوایرالکو
قیمت پایه (ریال)۲۱۵۴۳۳۲۳۰۱۹۳
میزان عرضه (تن)۳۰۰۰۴۴۰
تقاضای اولیه (تن)۲۴۶۰۴۴۰
تقاضای نهایی (تن)۲۴۶۰۴۰۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۱۵۴۳۳۲۳۰۱۹۳
میانگین نرخ (ریال)۲۱۵۴۳۳۲۳۰۱۹۳
پایین ترین نرخ (ریال)۲۱۵۴۳۳۲۳۰۱۹۳
میزان معامله (تن)۲۴۶۰۴۰۰
انتقال به مچینگ (تن)۵۴۰۴۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۳۵۲۱۹۲۵۱۳۳۵