بورس آلومینیوم
  • ستاره
5٫0
درحال ارسال
امتیاز شما به مطلب 5 (1 امتیاز)

بورس آلومینیوم و کلیه عرضه و معاملات شرکت های تولید کننده و عرضه کننده را در آلوم متال پیگیری نمایید.

عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم المهدی در بورس |دوشنبه ۹۸/۰۹/۱۱

میزان عرضه

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویهنقدی
قیمت پایه (ریال)۲۰۸۷۴۵
مقدار پایه (تن)۶۰۰
افزایش عرضه (تن)۱۴۰۰
تولید کنندهالمهدی
محل تحویل انبار کارخانه بندرعباس

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهالمهدی
قیمت پایه (ریال)۲۰۸۷۴۵
میزان عرضه (تن)۲۰۰۰
تقاضای اولیه (تن)۱۷۴۰
تقاضای نهایی (تن)۱۷۴۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۰۸۷۴۵
میانگین نرخ (ریال)۲۰۸۷۴۵
پایین ترین نرخ (ریال)۲۰۸۷۴۵
میزان معامله (تن)۱۷۴۰
انتقال به مچینگ (تن)۲۶۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۲۷۹۱۷

عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایر الکو در بورس |یکشنبه ۹۸/۰۹/۱۰

میزان عرضه

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳
تسویهنقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری
قیمت پایه (ریال)۲۱۱۸۴۵۲۲۶۰۳۲
مقدار پایه (تن)۴۰۰۲۰۰
افزایش عرضه (تن)۲۶۰۰۸۰۰
تولید کنندهایرالکوایرالکو
محل تحویل انبار کارخانهانبار کارخانه

*در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر ۳ ماهه با کارمزد ماهیانه ۱٫۵ درصد می باشد که به نرخ تالار اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ ایرالکو
عرضه کنندهایرالکوایرالکو
قیمت پایه (ریال)۲۱۱۸۴۵۲۲۶۰۳۲
میزان عرضه (تن)۳۰۰۰۶۰۰
تقاضای اولیه (تن)۱۹۲۰۶۰۰
تقاضای نهایی (تن)۱۹۲۰۵۲۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۱۱۸۴۵۲۲۶۰۳۲
میانگین نرخ (ریال)۲۱۱۸۴۵۲۲۶۰۳۲
پایین ترین نرخ (ریال)۲۱۱۸۴۵۲۲۶۰۳۲
میزان معامله (تن)۱۹۲۰۵۲۰
انتقال به مچینگ (تن)۱۰۸۰۸۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۳۱۳۰۲۲۴۶۷۹۲

عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم المهدی در بورس |دوشنبه ۹۸/۰۹/۰۴

میزان عرضه

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویهنقدی / *اعتباری
قیمت پایه (ریال)۲۰۷۲۰۲
مقدار پایه (تن)۴۰۰
افزایش عرضه (تن)۱۱۰۰
تولید کنندهالمهدی
محل تحویل انبار آلومینیوم جاجرم در تهران

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهالمهدی
قیمت پایه (ریال)۲۰۷۲۰۲
میزان عرضه (تن)۱۵۰۰
تقاضای اولیه (تن)۶۴۰
تقاضای نهایی (تن)۶۴۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۰۷۲۰۲
میانگین نرخ (ریال)۲۰۷۲۰۲
پایین ترین نرخ (ریال)۲۰۷۲۰۲
میزان معامله (تن)۶۴۰
انتقال به مچینگ (تن)۸۶۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۲۶۳۹۳

عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم ایرالکو در بورس |یکشنبه ۹۸/۰۹/۰۳

میزان عرضه

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویهنقدی / *اعتباری
قیمت پایه (ریال)۲۰۷۸۰۲
مقدار پایه (تن)۴۰۰
افزایش عرضه (تن)۲۶۰۰
تولید کنندهایرالکو
محل تحویل انبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکو
قیمت پایه (ریال)۲۰۷۸۰۲
میزان عرضه (تن)۳۰۰۰
تقاضای اولیه (تن)۱۸۴۰
تقاضای نهایی (تن)۱۸۲۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۰۷۸۰۲
میانگین نرخ (ریال)۲۰۷۸۰۲
پایین ترین نرخ (ریال)۲۰۷۸۰۲
میزان معامله (تن)۱۸۲۰
انتقال به مچینگ (تن)۱۱۸۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۲۷۰۴۹

عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس |چهارشنبه ۹۸/۰۸/۲۲

میزان عرضه

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳
تسویهنقدی / *اعتبارینقدی / *اعتباری
قیمت پایه (ریال)۲۱۲۲۲۴۲۲۶۴۳۸
مقدار پایه (تن)۴۰۰۲۰۰
افزایش عرضه (تن)۲۶۰۰۸۰۰
تولید کنندهایرالکوایرالکو
محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ ایرالکو
عرضه کنندهایرالکوایرالکو
قیمت پایه (ریال)۲۱۲۲۲۴۲۲۶۴۳۸
میزان عرضه (تن)۳۰۰۰۲۰۰
تقاضای اولیه (تن)۵۶۰۴۰
تقاضای نهایی (تن)۵۰۰۴۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۱۲۲۲۴۲۲۶۴۳۸
میانگین نرخ (ریال)۲۱۲۲۲۴۲۲۶۴۳۸
پایین ترین نرخ (ریال)۲۱۲۲۲۴۲۲۶۴۳۸
میزان معامله (تن)۵۰۰۴۰
انتقال به مچینگ (تن)۲۵۰۰۱۶۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۳۱۸۸۰۲۴۷۴۱۱

عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس | یکشنبه ۹۸/۰۸/۱۹

میزان عرضه

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویهنقدی / *اعتبارینقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری
قیمت پایه (ریال)۲۱۲۲۲۴۲۲۶۴۳۸۲۱۱۶۲۴
مقدار پایه (تن)۴۰۰۲۰۰۴۰۰
افزایش عرضه (تن)۲۶۰۰۸۰۰۱۱۰۰
تولید کنندهایرالکوایرالکوالمهدی
محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانهانبار آلومینای جاجرم در تهران

*در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر ۳ ماهه با کارمزد ماهیانه ۱٫۵ درصد می باشد که به نرخ تالار اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ ایرالکو شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوشرکت آلومینای جاجرم
قیمت پایه (ریال)۲۰۵۲۳۶۲۱۸۹۶۰۲۱۱۶۲۴
میزان عرضه (تن)۳۰۰۰۲۰۰۱۵۰۰
تقاضای اولیه (تن)۲۵۲۰۱۲۰۹۸۰
تقاضای نهایی (تن)۲۵۲۰۱۲۰۹۸۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۰۵۲۳۶۲۱۸۹۶۰۲۱۱۶۲۴
میانگین نرخ (ریال)۲۰۵۲۳۶۲۱۸۹۶۰۲۱۱۶۲۴
پایین ترین نرخ (ریال)۲۰۵۲۳۶۲۱۸۹۶۰۲۱۱۶۲۴
میزان معامله (تن)۲۵۲۰۱۲۰۹۸۰
انتقال به مچینگ (تن)۴۸۰۸۰۵۲۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۲۴۲۴۵۲۳۹۲۴۰۲۳۱۲۲۵

عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس | یکشنبه ۹۸/۰۸/۱۲

میزان عرضه

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳
تسویهنقدی / *اعتبارینقدی / *اعتباری
قیمت پایه (ریال)۲۰۵۲۳۶۲۱۸۹۶۰
مقدار پایه (تن)۴۰۰۲۰۰
افزایش عرضه (تن)۲۶۰۰۸۰۰
تولید کنندهایرالکوایرالکو
محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه

*در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر ۳ ماهه با کارمزد ماهیانه ۱٫۵ درصد می باشد که به نرخ تالار اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ ایرالکو
عرضه کنندهایرالکوایرالکو
قیمت پایه (ریال)۲۰۵۲۳۶۲۱۸۹۶۰
میزان عرضه (تن)۳۰۰۰۲۰۰
تقاضای اولیه (تن)۲۵۲۰۱۲۰
تقاضای نهایی (تن)۲۵۲۰۱۲۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۰۵۲۳۶۲۱۸۹۶۰
میانگین نرخ (ریال)۲۰۵۲۳۶۲۱۸۹۶۰
پایین ترین نرخ (ریال)۲۰۵۲۳۶۲۱۸۹۶۰
میزان معامله (تن)۲۵۲۰۱۲۰
انتقال به مچینگ (تن)۴۸۰۸۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۲۴۲۴۵۲۳۹۲۴۰

عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم المهدی در بورس | دوشنبه ۹۸/۰۸/۱۱

میزان عرضه

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویهنقدی
قیمت پایه (ریال)۲۰۲۰۲۵
مقدار پایه (تن)۴۰۰
افزایش عرضه (تن)۰
تولید کنندهالمهدی
محل تحویلبندرعباس

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهالمهدی
قیمت پایه (ریال)۲۰۲۰۲۵
میزان عرضه (تن)۴۰۰
تقاضای اولیه (تن)۶۰۰
تقاضای نهایی (تن)۳۸۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۰۲۰۲۵
میانگین نرخ (ریال)۲۰۲۰۲۵
پایین ترین نرخ (ریال)۲۰۲۰۲۵
میزان معامله (تن)۳۸۰
انتقال به مچینگ (تن)۲۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۲۰۷۳۷