قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۰-۰۷-۴۰۰ الی ۱۵-۰۷-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2883.202889.804.90کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2320532302491095افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)6997636959152117افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)6994636956152117افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)6991636953152117افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)7481047439872265افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.