قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۵-۰۲-۴۰۰ الی ۳۰-۰۲-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2489.802468.8720.93افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)20779422223714443کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)54124657396332717کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)54094657366332717کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)54064657336332717کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)57849161349935008کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.