قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۰-۱۰-۹۹ الی ۲۶-۱۰-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته قبلمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2028.201991.1637.04افزایش
میانگین نرخ ارز (ریال)255368255071297افزایش
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)51853750848710050افزایش
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)51823750818710050افزایش
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)51793750788710050افزایش
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)55419254343910753افزایش
توضیحات

قیمت های پایه هفته جاری با احتساب ۱۰ درصد کاهش در فرمول قیمت پایه لحاظ شده است.