شمش آلومینیوم نرم 95 درصد

واردات شمش آلومینیوم روسیه با قیمت بورس لندن

واردات شمش آلومینیوم تولید روسیه، تاجیکستان و اوکراین با کد های A6 ، A7، A8 و AB97 که دارای خلوص مختلفی هستند مستقیما از مرز های کشور انجام می پذیرد.