شمش آلومینیوم آلیاژ 2618

شمش آلومینیوم آلیاژ ۵۱۸ تولید کارخانه اراک

شمش آلومینیوم آلیاژ ۵۱۸ مواد اولیه تولید بسیاری از قطعات هستند.