خریدار پروفیل آلومینیوم درز انبساط و انقطاع دیوار

خریدار پروفیل آلومینیوم درز انبساط و انقطاع دیوار

خریدار پروفیل آلومینیوم درز انبساط و انقطاع دیوار علاوه بر توجه به کاربرد این محصول جهت عبور و مرور، به نکات ضروری دیگری از جمله زیبایی و شکل­های ویژه آن توجه فرارانی دارد.

پروفیل آلومینیوم درز انبساط

لیست قیمت پروفیل آلومینیوم درز انبساط و انقطاع

پروفیل آلومینیوم درز انبساط و انقطاع عملکرد این نوع پروفیل ساده بوده، به صورت یک سر ثابت و یک سر متحرک می باشد و کلیه اجزای آن آلومینیوم می باشد.