عرضه بورس شمش آلومینیوم ۲۹-۰۵-۱۴۰۲ یکشنبه بیست ونه مرداد ماه ۱۴۰۲ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش AL97 – 1000 پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه871102870802876879876579870498870198873653872153857153
مقدار پایه (تن)8008001000500400350500200400
افزایش عرضه (تن)000000000
ضریب خرید252525252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۶ ماهه نقدی نقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهاراکانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش AL97 – 1000 پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه871102870802876879876579870498870198873653872153857153
میزان عرضه8008001000500450300500200400
تقاضای اولیه1975210018008759755001525550
تقاضای نهایی1925210017508509505001275550
بالاترین نرخ9803339999999880099320299220009237779438999278890
میانگین نرخ9757109837789717909286809217559168629374899265270
پایین ترین نرخ9689999759999568889269609200009133219360009256990
میزان معاملات انجام شده80080010005004503005002000
انتقال به مچینگ000000000
قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس106532410741331061044101397510064141001071102359310116240
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۶ ماههنقدینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه