عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۰-۰۷-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، سالکو و جاجرم در روز یکشنبه ۲۰ مهرماه ماه ۹۹

میزان عرضه آلومینیوم

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰- ۵۰ پوندیشمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوالمهدی
تسویهنقدینقدینقدینقدینقدی
قیمت پایه (ریال)461323493616462522462522461323
مقدار پایه (تن)400100400300600
افزایش عرضه (تن)110020016003001400
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ -۱۰۰۰پوندیشمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ – ۵۰پوندیشمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوالمهدی
میزان عرضه(تن)160010020006002000
تقاضای اولیه(تن)2260100224013001780
تقاضای نهایی(تن)212010020401000875
بالاترین نرخ(ریال)469322493616462579463529461322
میانگین نرخ(ریال)463429493616462545462800461322
پایین ترین نرخ(ریال)462929493616462522462533461322
میزان معامله(تن)16001002000600875
انتقال به مچینگ(تن)00001125
قیمت نهایی(با احتساب ۹ درصد مالیات وهزینه بورسی)505993538952505027505305503692