قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۹-۱۲-۹۹ الی ۱۴-۱۲-۹۹ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2172.202106.9065.30افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)239750239409341افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)54482052770917111افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)54452052740917111افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)54422052710917111افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)58231556400618309افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.