قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۰-۰۲-۴۰۱ الی ۱۵-۰۲-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)3079.403264.50185.10کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2466502455641086افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)79431383831744004کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)79401383831744004کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)79371383771744004کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)85721090473447524کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.