قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۲-۰۴-۴۰۰ الی ۱۷-۰۴-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2500.002392.80107.30افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2150422092345808افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)56239652378538611افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)56209652348538611افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)56179652318538611افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)60112255980841314افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.