قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۴-۱۲-۴۰۰ الی ۱۹-۱۲-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)3626.003386.60239.40افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)240121240465344کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)91045985160458855افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)91015985130458855افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)90985985100458855افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)98264794461463562افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.