قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۶-۲-۴۰۲ الی ۲۱-۲-۴۰۲ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2314.382330.2015.82کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2837182837180بدون تغییر
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)7228947278324938کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)7225947275324938کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)7222947272324938کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)000نامعلوم