قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۴-۰۷-۴۰۰ الی ۲۹-۰۷-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)3092.602896.30196.30افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)233917232977940افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)75656470573450830افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)75626470543450830افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)75596470513450830افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)80888175449454387افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.