قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۸-۰۱-۴۰۰ الی ۰۱-۰۲-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2293.202251.0042.20افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2308432273203523افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)55379053532418466افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)55349053502418466افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)55319053472418466افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)59191357215519758افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.