قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۸-۰۳-۴۰۱ الی ۰۲-۰۴-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2546.402734.00187.60کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2502992449865313افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)66664270053233890کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)66634270023233890کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)66604269993233890کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)71932575592736601کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.