قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۹-۰۳-۴۰۰ الی ۰۳-۰۴-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2443.702455.1011.40کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)20545120336695افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)5252535223522901افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)5249535220522901افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)5246535217522901افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)5613785582743104افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.