قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۹-۰۵-۴۰۱ الی ۰۳-۰۶-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2406.702470.5063.80کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2643252654561131کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)70036672198921623کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)70006672168921623کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)69976672138921623کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)77674080074224002کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.