برای مشاهده محصولات صنعتی آلومینیومی نظیر گرد، لوله، تسمه، چهار پهلو، شش پر، قوطی، نبشی و … اطلاع از مشخصات فنی آنها مثل سایز، ضخامت، وزن و آلیاژ از این بخش دیدن فرمایید.

گرد آلومینیوم

قطر وزن هر متر
۸ ۰٫۱۴
۱۰ ۰٫۲۲
۱۲ ۰٫۳۲
۱۴ ۰٫۴۳
۱۵ ۰٫۵۰
۱۶ ۰٫۶۵
۱۷ ۰٫۶۴
۱۸ ۰٫۷۱
۲۰ ۰٫۸۸
۲۲ ۱٫۰۶
۲۴ ۱٫۲۷
۲۵ ۱٫۳۸
۲۶ ۱٫۴۹
۲۸ ۱٫۷۲
۳۰ ۱٫۹۸
۳۲ ۲٫۲۵
۳۵ ۲٫۷۰
۳۶ ۲٫۸۵
۴۰ ۳٫۵۲
۴۵ ۴٫۴۶
۴۶ ۴٫۶۵
۵۰ ۵٫۵۰
۵۵ ۶٫۶۶
۶۰ ۷٫۹۲
۶۵ ۹٫۳۰
۷۰ ۱۰٫۷۸
۷۵ ۱۲٫۳۸
۸۰ ۱۴٫۰۸
۸۵ ۱۵٫۹۰
۹۰ ۱۷٫۸۲
۹۵ ۱۹٫۸۵
۱۰۰ ۲۲٫۰۰
۱۰۵ ۲۴٫۲۵
۱۱۰ ۲۶٫۶۲
۱۱۵ ۲۹٫۱۰
۱۲۰ ۳۱٫۶۸
۱۲۵ ۳۴٫۳۶
۱۳۰ ۳۷٫۱۸
۱۴۰ ۴۳٫۱۲
۱۵۰ ۴۹٫۵۰
۱۶۳ ۵۸٫۴۵
۱۷۰ ۶۳٫۵۶
۱۷۵ ۶۷٫۳۸
۱۸۶ ۷۶٫۱۱
۲۰۰ ۸۸٫۰۰
۲۱۰ ۹۷٫۰۲
۲۳۰ ۱۱۶٫۳۸
۲۵۰ ۱۳۷٫۵۰
۲۷۵ ۱۶۶٫۳۸
۲۹۰ ۱۸۵٫۰۲
۳۰۰ ۱۹۸٫۰۰
۳۵۰ ۲۶۹٫۵۰
۴۲۰ ۳۸۸٫۰۸

لوله آلومینیوم

قطر خارجی ضخامت وزن هر متر
۸ ۱ ۰٫۲۱۷
۱۰ ۱ ۰٫۳۳۳
۱۲ ۱٫۵ ۰٫۳۰۰
۱۶ ۲ ۰٫۳۳۳
۱۶ ۲٫۵ ۰٫۵۰۰
۱۸ ۲٫۵ ۰٫۲۰۰
۲۰ ۲ ۰٫۳۵۰
۲۲ ۳ ۰٫۶۳۳
۲۲ ۱٫۵ ۰٫۲۰۰
۲۵ ۲ ۰٫۳۵۰
۲۵ ۴ ۰٫۶۳۳
۳۰ ۱٫۵ ۰٫۳۳۳
۳۰ ۳ ۰٫۵۶۷
۳۰ ۵ ۱٫۰۶۲
۳۰ ۲٫۵ ۰٫۶۶۷
۳۱ ۳٫۵ ۰٫۹۸۳
۳۵ ۳٫۵ ۰٫۹۶۷
۳۹ ۲٫۵ ۰٫۷۵۰
۴۰ ۱۲٫۵ ۲٫۹۷۸
۴۰ ۱۰ ۲٫۵۵۰
۴۰ ۷٫۵ ۲٫۱۶۷
۴۰ ۵ ۱٫۴۸۳
۴۰ ۳ ۰٫۹۳۳
۴۵ ۳ ۰٫۸۸۳
۴۵ ۲٫۵ ۱٫۰۳۳
۵۰ ۱۰ ۳٫۳۹۳
۵۰ ۵ ۱٫۹۰۸
۵۰ ۳ ۱٫۲۳۳
۶۰ ۱۰ ۴٫۲۴۲
۶۰ ۵ ۲٫۳۳۳
۶۰ ۳ ۱٫۴۳۳
۶۵ ۱۵ ۶٫۳۶۷
۷۰ ۱۰ ۵٫۰۹۰
۷۰ ۵ ۲٫۷۵۷
۷۵ ۱۵ ۷٫۶۳۳
۸۰ ۲ ۱٫۵۸۳
۸۰ ۳ ۱٫۹۱۷
۸۰ ۱۵ ۸٫۲۷۰
۸۵ ۳ ۲٫۳۳۳
۹۰ ۲۰ ۱۱٫۸۷۵
۱۰۰ ۲ ۱٫۶۳۳
۱۰۰ ۲۵ ۱۵٫۹۰۵

چهار پهلو آلومینیوم

سایز وزن هر متر
۲۰*۲۰ ۱٫۰۸
۲۵*۲۵ ۱٫۶۸۷۵
۳۰*۳۰ ۲٫۴۳
۳۵*۳۵ ۳٫۳۰۷۵
۴۰*۴۰ ۴٫۳۲
۴۵*۴۵ ۵٫۴۶۷۵
۵۰*۵۰ ۶٫۷۵
۵۵*۵۵ ۸٫۴۱
۶۰*۶۰ ۹٫۷۲
۷۰*۷۰ ۱۳٫۲۳
۷۵*۷۵ ۱۵٫۶۴
۸۰*۸۰ ۱۷٫۲۸
۸۵*۸۵ ۲۰
۹۰*۹۰ ۲۱٫۸۷
۱۰۰*۱۰۰ ۲۷
۱۱۰*۱۱۰ ۳۲٫۶۷
۱۲۵*۱۲۵ ۴۲٫۱۸۷۵
۱۴۰*۱۴۰ ۵۲٫۹۲
۱۷۰*۱۷۰ ۸۰٫۳۵
۲۰۰*۲۰۰ ۱۰۸

تسمه آلومینیوم

سایز وزن هر متر
۳۰*۱۰ ۰٫۸۱
۳۰*۱۵ ۱٫۲۲
۳۰*۲۰ ۱٫۶۲
۳۰۰*۴۰ ۳۳٫۳۶
۴۰*۱۰ ۱٫۰۸
۴۰*۱۵ ۱٫۶۲
۴۰*۲۰ ۲٫۱۶
۴۰*۲۵ ۲٫۷۰
۴۰*۳۰ ۳٫۲۴
۵۰*۱۰ ۱٫۳۵
۵۰*۲۰ ۲٫۷۰
۵۰*۳۰ ۴٫۰۵
۶۰*۱۰ ۱٫۶۲
۶۰*۲۰ ۳٫۲۴
۶۰*۳۰ ۴٫۸۶
۶۰*۴۰ ۶٫۴۸
۶۰*۵۰ ۸٫۳۴
۶۲*۴۲ ۷٫۲۴
۶۵*۴۵ ۸٫۲۰
۷۰*۳۰ ۵٫۶۷
۷۰*۵۰ ۹٫۷۴
۷۰*۶۰ ۱۱٫۶۸
۸۰*۱۰ ۲٫۱۶
۸۰*۲۰ ۴٫۳۲
۸۰*۳۰ ۶٫۴۸
۸۰*۴۰ ۸٫۶۴
۸۰*۵۰ ۱۱٫۲۰
۱۰۰*۱۰ ۲٫۷۰
۱۰۰*۲۰ ۵٫۴۰
۱۰۰*۳۰ ۸٫۱۰
۱۰۰*۴۰ ۱۰٫۸۰
۱۰۰*۵۰ ۱۳٫۵۰
۱۰۰*۶۰ ۱۶٫۲۰
۱۰۰*۷۰ ۱۸٫۹۰
۱۱۰*۲۰ ۵٫۹۴
۱۱۰*۵۵ ۱۶٫۸۲
۱۲۰*۱۰ ۳٫۲۴
۱۲۰*۲۰ ۶٫۴۸
۱۲۰*۳۰ ۹٫۷۲
۱۲۲*۳۷ ۱۲٫۱۹
۱۲۲*۵۰ ۱۶٫۹۶
۱۳۰*۴۲ ۱۵٫۲۰
۱۳۰*۷۰ ۲۵٫۳۰
۱۳۰*۸۰ ۲۸٫۰۸
۱۳۵*۵۵ ۲۰٫۶۵
۱۴۰*۲۰ ۷٫۵۶
۱۴۰*۷۳ ۲۸٫۴۲
۱۴۶*۷۶ ۲۹٫۹۶
۱۴۶*۷۷ ۳۱٫۲۶
۱۵۰*۱۰ ۴٫۲۰
۱۵۰*۱۰۰ ۴۱٫۷۰
۱۵۰*۲۰ ۸٫۱۰
۱۵۰*۲۷ ۱۰٫۹۴
۱۵۰*۳۰ ۱۲٫۶۰
۱۵۰*۴۰ ۱۶٫۷۰
۱۵۰*۵۰ ۲۰٫۲۵
۱۵۰*۸ ۳٫۲۴
۱۶۵*۶۵ ۲۸٫۹۵
۱۷۵*۸۲ ۳۸٫۷۴
۱۸۲*۱۴۳ ۷۰٫۲۷
۱۸۵*۳۲ ۱۵٫۹۵
۲۰*۱۰ ۰٫۵۴
۲۰۰*۱۰ ۵٫۴۰
۲۰۰*۱۰۰ ۵۵٫۶۰
۲۰۰*۱۵۰ ۸۳٫۴۰
۲۰۰*۲۰ ۱۰٫۸۰
۲۰۰*۳۰ ۱۶٫۶۸
۲۰۰*۴۰ ۲۲٫۲۴
۲۰۰*۵۰ ۲۷٫۰۰
۲۰۰*۷۰ ۳۷٫۸۰
۲۱۰*۲۵ ۱۴٫۶۰
۲۲۰*۱۰۰ ۶۱٫۲۰
۲۲۰*۱۰۴ ۶۱٫۷۸
۲۳۰*۵۰ ۳۲٫۰۰
۲۳۵*۲۰ ۱۵٫۹۳
۲۵۰*۱۰ ۶٫۹۵
۲۵۰*۲۰ ۱۳٫۵۰
۲۵۰*۴۰ ۲۷٫۰۰
۲۶۰*۱۴۲ ۹۹٫۶۸
۲۶۰*۱۴۳ ۱۰۳٫۳۶
۲۶۰*۸۰ ۵۷٫۸۳
۲۷۰*۱۰۰ ۷۲٫۹۰
۲۸۰*۶۰ ۴۶٫۸۰
۲۸۳*۵۳ ۴۱٫۷۰
۲۸۵*۶۰ ۴۶٫۱۷
۲۹۰*۲۰ ۱۶٫۲۰
۲۹۵*۳۰ ۲۳٫۸۹

قوطی آلومینیومی

سایز ضخامت وزن هر متر
۱۰*۱۰ ۱٫۳ ۰٫۰۸۳
۱۰*۲۰ ۱٫۵ ۰٫۱۶۷
۲۰*۲۰ ۲ ۰٫۳۰۰
۲۰*۲۰ ۳ ۰٫۵۰۰
۲۰*۲۵ ۱٫۵ ۰٫۳۳۳
۲۰*۳۰ ۲ ۰٫۴۱۷
۲۰*۴۰ ۲ ۰٫۵۰۰
۲۰*۱۰۰ ۲ ۱٫۳۶۷
۲۰*۵۰ ۲ ۰٫۶۶۷
۲۵*۲۵ ۲ ۰٫۴۵۰
۲۵*۳۵ ۲ ۰٫۵۸۳
۲۵*۵۰ ۲ ۰٫۸۳۳
۲۵*۶۴ ۱٫۵ ۰٫۶۳۳
۲۵*۶۴ ۲ ۱٫۰۰۰
۲۵*۹۵ ۲ ۱٫۲۱۷
۲۵*۱۲۰ ۲ ۰٫۸۰۰
۳۰*۳۰ ۲ ۰٫۴۶۷
۳۰*۴۰ ۲ ۰٫۷۱۷
۳۰*۶۰ ۱٫۵ ۰٫۵۸۳
۳۵*۳۵ ۲ ۰٫۵۸۳
۳۵*۵۵ ۲ ۰٫۷۱۷
۳۸*۶۴ ۲ ۰٫۸۸۳
۴۰*۴۰ ۲ ۰٫۷۰۰
۴۰*۴۰ ۳ ۱٫۱۶۷
۴۰*۴۰ ۴ ۱٫۷۵۰
۴۰*۶۰ ۷ ۱٫۱۶۷
۴۰*۶۰ ۱۶ ۲٫۶۶۷
۴۰*۸۰ ۷ ۱٫۱۶۷
۴۰*۱۰۰ ۷٫۸ ۱٫۳۰۰
۴۵*۴۵ ۵ ۰٫۸۳۳
۵۰*۵۰ ۱٫۵ ۱٫۹۱۷
۵۰*۱۰۰ ۸٫۵ ۱٫۴۱۷
۵۰*۱۵۰ ۱۶ ۲٫۶۶۷
۵۰*۲۰۰ ۲۳ ۳٫۸۳۳
۵۰*۲۵۰ ۲۶ ۴٫۳۳۳
۶۰*۶۰ ۷٫۳ ۱٫۲۱۷
۷۰*۷۰ ۱۳ ۲٫۱۶۷
۸۲*۸۲ ۸ ۱٫۳۳۳
۹۰*۹۰ ۱۳٫۵ ۲٫۲۵۰

نبشی آلومینیوم

سایز وزن هر متر
۱۰*۱۰ ۰٫۰۲۷
۱۵*۱۰ ۰٫۰۲۷
۲۰*۱۰ ۰٫۰۴۱
۱۵*۱۵ ۰٫۰۴۱
۲۰*۱۵ ۰٫۰۴۱
۳۰*۱۵ ۰٫۰۸۱
۲۰*۲۰ ۰٫۱۰۸
۲۰*۲۰ ۰٫۱۶۳
۳۰*۲۰ ۰٫۱۶۳
۴۰*۲۰ ۰٫۱۰۹
۲۵*۲۵ ۰٫۱۰۸
۵۰*۲۵ ۰٫۲۷۲
۳۰*۳۰ ۰٫۱۶۳
۳۰*۳۰ ۰٫۲۴۵
۳۰*۳۰ ۰٫۳۲۷
۴۰*۴۰ ۰٫۲۱۸
۴۰*۴۰ ۰٫۳۲۷
۴۰*۴۰ ۰٫۴۳۵
۴۰*۴۰ ۰٫۵۴۳
۵۰*۵۰ ۰٫۲۷۲
۵۰*۵۰ ۰٫۴۰۸
۵۰*۵۰ ۰٫۵۵۰
۵۰*۵۰ ۰٫۶۶۷
۶۰*۶۰ ۰٫۳۲۸
۶۰*۶۰ ۰٫۴۹۲
۹۰*۶۰ ۰٫۶۵۸
۷۰*۷۰ ۰٫۳۸۳
۸۰*۸۰ ۱٫۷۵۰
۱۰۰*۱۰۰ ۲٫۷۵۰