عرضه بورس شمش آلومینیوم ۰۵-۰۵-۱۴۰۰ شرکت ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو یکشنبه ۰۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوسالکوجاجرمجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه569904566204565604569904561904560904
مقدار پایه (تن)600500500500600600
افزایش عرضه (تن)14001500100000800
ضریب خرید202025252525
تسویهنقدینقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • حداقل خرید اعتباری جاجرم ۵۰ تن می باشد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵- ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوسالکوجاجرمجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه569904566204565604569904561904560904
میزان کل عرضه (تن)2000200015005006001400
تقاضای اولیه2560116030020025300
تقاضای نهایی198038010020025300
بالاترین نرخ معاملات569904566204565604569904561904561904
میانگین نرخ معاملات569904566204565604569904561904561904
پایین ترین نرخ معاملات569904566204565604569904561904561904
میزان معاملات انجام شده198038010020025300
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ20162014003005751100
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی622246618207617552622246613512612420