عرضه بورس شمش آلومینیوم ۱۴-۰۶-۱۴۰۲ سه شنبه چهاردهم مرداد شهریور ۱۴۰۲ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالابیلت ۷ – ۶۰۶۳بیلت ۱۱ – ۶۰۶۳شمش آلیاژ AS9U3شمش آلیاژ LM2شمش آلیاژ ۳۱۰۴بیلت ۷ – ۶۰۶۳بیلت ۷ – ۶۰۶۳بیلت ۸ – ۶۰۶۱شمش آلیاژ LM2شمش آلیاژ AS9U3شمش آلیاژ LM2شمش آلیاژ LM2شمش آلیاژ LM2ADC12ADC12بیلت ۷ – ۶۰۶۳مفتول ۹٫۵بیلت ۸ – ۶۰۶۳
عرضه کنندهایرالکوسالکونگین گلپایگاننگین گلپایگاننگین گلپایگاننگین گلپایگانپروفیل اراکپروفیل اراکایده آل آمیزهالماس گلپایگانالماس گلپایگانیادگار پدرآمینیس گلپایگانآمینیس گلپایگانذوب گلپایگانرهاورد آسان درآلومرادآلومراد
قیمت پایه11401991140199990000940000875000114019911401991150471106829410080009990001010000100000010600001088838114019911022061140199
مقدار پایه (تن)30010001006060604040504090100604070608020
افزایش عرضه (تن)000000000000000000
ضریب خرید101010101010101010101010101010101010
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماهه کارمزد ۲/۴۶نقدینقدی / اعتباری ۴ ماه کارمزد ۲/۴۵نقدی / اعتباری ۴ ماه کارمزد ۲/۴۵نقدی / اعتباری ۴ ماه کارمزد ۲/۴۵نقدی / اعتباری ۴ ماه کارمزد ۲/۴۵نقدینقدینقدی / اعتباری ۴ ماه کارمزد ۲/۴۵
نقدی / اعتباری ۵ ماهه کارمزد ۲/۴۶نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۵نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۵نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۵نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۵نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۵نقدینقدینقدی
محل تحویلاراکانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهاراکاراکاراکانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهاراکانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالابیلت ۷ – ۶۰۶۳بیلت ۱۱ – ۶۰۶۳شمش آلیاژ AS9U3شمش آلیاژ ۳۱۰۴شمش آلیاژ AS9U3
عرضه کنندهایرالکوسالکونگین گلپایگاننگین گلپایگانالماس گلپایگان
قیمت پایه114019911401999900008750001008000
میزان عرضه30010001006040
تقاضای اولیه3250160650
تقاضای نهایی30001006040
بالاترین نرخ114019909900008750001008000
میانگین نرخ114019909900008750001008000
پایین ترین نرخ114019909900008750001008000
میزان معاملات انجام شده30001006040
انتقال به مچینگ00000
قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس1244921010809279553641100580
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههعدم انجام معاملهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه