عرضه بورس شمش آلومینیوم ۲۲-۰۵-۱۴۰۲ یکشنبه پانزدهم مرداد ماه ۱۴۰۲ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش AL97 – 1000 پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه890069889769897688897388896906896606897088896788880588
مقدار پایه (تن)8008001200800300300400200400
افزایش عرضه (تن)000000000
ضریب خرید252525252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدینقدی/اعتباری ۶ ماهه نقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهاراکانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش AL97 – 1000 پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه890069889769897688897388896906896606897088896788880588
میزان عرضه8008001200800300300400200400
تقاضای اولیه2125117526252025575575800450
تقاضای نهایی2125115019002025575575750450
بالاترین نرخ103699997036997777910768999558999824569573699833680
میانگین نرخ103218297001197488510761789505469752279560249808540
پایین ترین نرخ102800996889996599910712699336999669999519899776610
میزان معاملات انجام شده80080012008003003004002000
انتقال به مچینگ000000000
قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس112698310591021064423117502010378491064797104383010709410
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدینقدی/اعتباری ۶ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه