عرضه بورس شمش آلومینیوم ۲۵-۰۴-۱۴۰۲ یکشنبه بیست و پنجم تیر ماه ۱۴۰۲ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۹۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۶ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه882458882158900698900398900998900398898098897098877598
مقدار پایه (تن)600600600600300500500300300
افزایش عرضه (تن)20020040040000000
ضریب خرید252525252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدینقدی/اعتباری ۶ ماهه نقدینقدینقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۶ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه882158882158900698900398900998900398898598897098877598
میزان عرضه8008006001000300500500300300
تقاضای اولیه17251725215021501125170012255000
تقاضای نهایی17251725215021501125155012255000
بالاترین نرخ104688910869991056699110110410340191046888103678910193330
میانگین نرخ10455521081366104667110990891032180933931103345210178870
پایین ترین نرخ104555210813661040123108966010266661044330103000010159890
میزان معاملات انجام شده80080060010003005005003000
انتقال به مچینگ000000000
قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس114158111806841142802120003511269811141771112836911113750
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدینقدی/اعتباری ۶ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه