عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۰-۰۲-۱۴۰۲ یکشنبه دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰۰پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه7281307278301248787727830727830727830عرضه نداردعرضه نداردعرضه ندارد
مقدار پایه (تن)600600300400400500000
افزایش عرضه (تن)6006000350350250000
ضریب خرید252525252525000
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی ماهه تحویل ۱۴۰۲/۲/۱۸نقدی/اعتباری ۶ ماهه تحویل ۱۴۰۲/۲/۱۸نقدی000
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه728130727830عرضه ندارد727830727830727830عرضه نداردعرضه نداردعرضه ندارد
مقدار عرضه (تن)120012000750750750000
تقاضای اولیه327533000247524752750000
تقاضای نهایی372532000235022752600000
بالاترین نرخ معاملات112699911289600101896011469991027899000
میانگین نرخ معاملات111970211250330102688811397061018440000
پایین ترین نرخ معاملات110989911118890102688811362191016889000
میزان معاملات120012000750750750000
انتقال به مچینگ000000000
قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی122254112283620112120312443821111979000
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماهه0نقدینقدی/اعتباری ۶ ماههنقدیعرضه نداردعرضه نداردعرضه ندارد
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه