عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۸-۱۰-۱۴۰۱ یکشنبه هیجدهم دیماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه710606710306708806788107710906710606710306707306706406699806683806
مقدار پایه (تن)600600400300600600500300300500700
افزایش عرضه (تن)400400001500140025000300700
ضریب خرید2525252525252525252525
تسویهنقدینقدینقدی/اعتباری ۳ماههنقدی/اعتباری ۳ماههنقدی (سلف دو ماهه)نقدی (سلف یکماهه)نقدی/اعتباری از مطالباتنقدینقدینقدینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه710606710306708806788107710906710606710306707306706406706406683806
میزان عرضه10001000400300210020007503003008001400
تقاضای اولیه265022251275130036003750117517005753000
تقاضای نهایی245022251275130036003750117517005751000
بالاترین نرخ8928998861238819601100000732899866889826169776019769050706406
میانگین نرخ8745658675398746021090132727698860847765693773783767999706406
پایین ترین نرخ8670008520008600001085698720000856960721000768999765899706406
میزان معاملات1000100040030021002000750300300100
انتقال به مچینگ0000000000
قیمت تمام شده9548999472189549301190255794533939911836018844851838536771286