عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۲۱-۱۲-۱۴۰۱ یکشنبه بیست و یکم اسفند ماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۱۱ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوسالکوجاجرمجاجرمالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه716065715765794166716065715765794166716065714265715165714265695265679265
مقدار پایه (تن)5005003001400400400300200400500600600
افزایش عرضه (تن)80080020060060002500200000
ضریب خرید252525252525252525252525
تسویهنقدینقدینقدی/اعتباری ۴ماهه با کارمزد ۲ درصدنقدی تحویل فورینقدی/اعتباری ۶ ماهه تحویل ۲۰ فروردین ۱۴۰۲نقدی/اعتباری ۶ ماهه تحویل فورینقدینقدینقدی/اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲ درصدنقدی/اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲ درصدنقدی/اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲ درصدنقدی/اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲ درصد
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۱۱ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوسالکوجاجرمجاجرمالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه716065715765794166716065715765794166716065714265715165714265695265679265
مقدار عرضه (تن)1300130050020001000400550200600500600700
تقاضای اولیه3975340013754275262562519255751850137521500
تقاضای نهایی3925312512004275250062518005501725115014500
بالاترین نرخ معاملات98099993689911846999018991082999855989926000921888999999963009814400
میانگین نرخ معاملات93357593137311632689007921064194823774924570917472979024954767808728
پایین ترین نرخ معاملات93357592600011528898810001056999798960920999916000965999948960806000
میزان معاملات انجام شده1300130050020001000400550200600500600
انتقال به مچینگ00000000000
قیمت تمام شده + مایات و هزینه بورسی10193191016915127010898352511619358994341009487100173710689421042458883006