عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۵-۰۸-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، سالکو و جاجرم در روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۹۹ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمان شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۵۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۹۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۹۰ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
تسویهنقدینقدینقدینقدینقدینقدینقدینقدی
قیمت پایه (ریال)532024531424568624532324532324عرضه نشدعرضه نشد528424
مقدار پایه (تن)400100200400200600
افزایش عرضه (تن)160020030016004001400
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۵۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۹۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۹۰ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
تسویهنقدینقدینقدینقدینقدینقدی
قیمت پایه (ریال)532024531424567624532324532324528425
مقدارکل عرضه (تن)200010020060020000400
تقاضای اولیه (تن)600000000
تقاضای نهایی(تن)400000000
بالاترین نرخ معاملات (ریال)5320240000000
میانگین نرخ معاملات (ریال)5320240000000
پایین ترین نرخ معاملات (ریال)5320240000000
میزان معامله انجام شده (تن)400000000
مازاد عرضه در تالار مچینگ (تن)19600000000
قیمت نهایی (قیمت میانگین + مالیات و هزینه های بورسی)5808880000000
توضیحاتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفتعرضه نشدعرضه نشدبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت