قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۴-۰۲-۴۰۰ الی ۰۹-۰۲-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2349.202293.2056.00افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)23180323084315866افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)56965655379015866افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)56935955349015866افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)56905655319015866افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)6088895919131976افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.