قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۱-۱۱-۹۹ الی ۱۶-۱۱-۹۹ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته قبلمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2001.201975.0026.20افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2289392359827043کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)4793694876378268کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)4790694873378268کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)4787694870378268کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)5122835211308847کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.