قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۲-۰۶-۴۰۱ الی ۱۷-۰۶-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2347.502437.1089.60کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)265459246668791افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)68608171012524044کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)68578170982524044کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)68548170952524044کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)76088478757326689کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.