قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۱-۰۳-۴۰۱ الی ۲۶-۰۳-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2793.662864.4070.74کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2430352454392404کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)70968173527225591کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)70938173497225591کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)70908173467225591کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)76580779344627638کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.