قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۲-۰۸-۴۰۰ الی ۲۷-۰۸-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2597.602646.5048.90کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)231609232171562کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)62930064268913389کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)62900064238913389کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)62870064208913389کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)67270968703514326کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.