قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۶-۰۴-۴۰۰ الی ۳۱-۰۴-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2484.802496.5011.70کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2223752208041571افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)5780215766431378افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)5777215763431378افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)5774215760431378افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)6178416163661378افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.