قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۶-۳-۴۰۲ الی ۱۱-۳-۴۰۲ شمش ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2235.202275.4040.20کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)283.718283.7180بدون تغییر
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)84289688573342837افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)84259688543342837افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)84229685513342827افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)000نامعلوم