قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۱-۰۱-۴۰۰ الی ۲۶-۰۱-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2251.00225.2525.75افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)22732022725961افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)5353245290656259افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)5350245287656259افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)5347245286456259افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)5721555654576698افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.