قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 28-04-99 الی 04-05-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۸-۰۴-۹۹ الی ۰۴-۰۵-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۸-۰۴-۹۹ الی ۰۴-۰۵-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۴۶٫۸۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۸۴٫۳۷۰ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۳۳۳۹۸۳ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۳۳۴۵۸۳ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۳۵۷۳۶۱

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 21-04-99 الی 28-04-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۱-۰۴-۹۹ الی ۲۸-۰۴-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۱-۰۴-۹۹ الی ۲۸-۰۴-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۴۰٫۱۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۷۳۹۷۹ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۳۱۳۸۷۷ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۳۱۴۴۷۷ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۳۳۵۸۴۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 14-04-99 الی 21-04-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۴-۰۴-۹۹ الی ۲۱-۰۴-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۴-۰۴-۹۹ الی ۲۱-۰۴-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۲۱٫۵۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۷۰٫۰۱۹ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۳۰۳۲۵۴ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۳۰۳۸۵۴ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۳۲۴۴۸۲

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 07-04-99 الی 14-04-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۷-۰۴-۹۹ الی ۱۴-۰۴-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۷-۰۴-۹۹ الی ۱۴-۰۴-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۵۹۳٫۵۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۶۵۲۹۸ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۸۹۷۴۳ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۹۰۳۴۳ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۳۱۰۰۲۵

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 31-03-99 الی 07-04-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۳۱-۰۳-۹۹ الی ۰۷-۰۴-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۳۱-۰۳-۹۹ الی ۰۷-۰۴-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۵۶۸٫۰۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۶۰۹۰۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۷۷۵۲۴ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۷۸۱۲۴ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۹۶۹۵۰

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 24-03-99 الی 31-03-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۴-۰۳-۹۹ الی ۳۱-۰۳-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۴-۰۳-۹۹ الی ۳۱-۰۳-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۵۷۲٫۳۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۵۷۹۴۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۷۳۱۷۱ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۷۳۷۷۱ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۹۲۲۹۳

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم 10-03-99 الی 10-03-99

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم ۱۰-۰۳-۹۹ الی ۱۷-۰۳-۹۹

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم ۱۰-۰۳-۹۹ الی ۱۷-۰۳-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۵۲۵٫۱۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۵۶۰۱۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۶۱۷۲۷ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۶۲۳۲۷ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۸۰۰۴۸

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم 03-03-99 الی 10-03-99

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم ۰۳-۰۳-۹۹ الی ۱۰-۰۳-۹۹

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم ۰۳-۰۳-۹۹ الی ۱۰-۰۳-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۵۰۱۳۷ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۵۵۲۹۶ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۵۶۴۷۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۵۷۰۷۲ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۷۴۴۲۶

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم 20-02-99 الی 27-02-99

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم ۲۰-۰۲-۹۹ الی ۲۷-۰۲-۹۹

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم ۲۰-۰۲-۹۹ الی ۲۷-۰۲-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۴۴۰۵۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۴۱۵۴۹ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۲۴۲۹۱ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۲۴۸۹۱ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۳۹۹۹۲