قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 22-06-99 الی 29-06-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۲-۰۶-۹۹ الی ۲۹-۰۶-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۲-۰۶-۹۹ الی ۲۹-۰۶-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۵۲٫۷۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۲۱۲۰۷۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۴۰۸۸۶۸ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۴۰۹۴۶۸ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۴۳۷۴۸۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 08-06-99 الی 15-06-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۸-۰۶-۹۹ الی ۱۵-۰۶-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۸-۰۶-۹۹ الی ۱۵-۰۶-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۶۴٫۱۳ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۲۰۸۳۳۶ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۴۰۴۲۸۴ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۴۰۴۸۸۴ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۴۳۲۵۸۴

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 01-06-99 الی 08-06-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۱-۰۶-۹۹ الی ۰۸-۰۶-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۱-۰۶-۹۹ الی ۰۸-۰۶-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۴۱٫۱۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۹۸۳۹۷ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۳۷۹۹۷۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۳۸۰۵۷۲ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۴۰۶۵۷۰

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 25-05-99 الی 01-06-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۵-۰۵-۹۹ الی ۰۱-۰۶-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۵-۰۵-۹۹ الی ۰۱-۰۶-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۳۵٫۴۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۹۳۹۲۸ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۳۷۰۱۹۷ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۳۷۰۷۹۷ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۳۹۶۱۱۱

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 18-05-99 الی 25-05-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۸-۰۵-۹۹ الی ۲۵-۰۵-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۸-۰۵-۹۹ الی ۲۵-۰۵-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۴۰٫۳۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۸۷۲۶۳ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۳۵۸۴۸۳ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۳۵۹۰۸۳ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۳۸۳۵۷۷

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 11-05-99 الی 19-05-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۱-۰۵-۹۹ الی ۱۹-۰۵-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۱-۰۵-۹۹ الی ۱۹-۰۵-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۱۸٫۸۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۸۳۸۳۶ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۳۴۸۱۷۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۳۴۷۵۷۵ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۳۷۱۹۰۵

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 04-05-99 الی 11-05-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۴-۰۵-۹۹ الی ۱۱-۰۵-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۴-۰۵-۹۹ الی ۱۱-۰۵-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۷۷٫۳۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۸۲۸۱۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۳۳۷۲۹۹ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۳۳۷۸۹۹ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۳۶۰۹۱۰

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 28-04-99 الی 04-05-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۸-۰۴-۹۹ الی ۰۴-۰۵-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۸-۰۴-۹۹ الی ۰۴-۰۵-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۴۶٫۸۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۸۴٫۳۷۰ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۳۳۳۹۸۳ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۳۳۴۵۸۳ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۳۵۷۳۶۱

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 21-04-99 الی 28-04-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۱-۰۴-۹۹ الی ۲۸-۰۴-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۱-۰۴-۹۹ الی ۲۸-۰۴-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۴۰٫۱۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۷۳۹۷۹ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۳۱۳۸۷۷ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۳۱۴۴۷۷ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۳۳۵۸۴۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 14-04-99 الی 21-04-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۴-۰۴-۹۹ الی ۲۱-۰۴-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۴-۰۴-۹۹ الی ۲۱-۰۴-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۲۱٫۵۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۷۰٫۰۱۹ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۳۰۳۲۵۴ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۳۰۳۸۵۴ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۳۲۴۴۸۲