قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 29-06-99 الی 05-07-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۹-۰۶-۹۹ الی ۰۵-۰۷-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۹-۰۶-۹۹ الی ۰۵-۰۷-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۲۴٫۱۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۲۲۳۸۷۶ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۴۲۴۵۸۳ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۴۲۵۱۸۳ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۴۵۴۳۰۴

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 22-06-99 الی 29-06-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۲-۰۶-۹۹ الی ۲۹-۰۶-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۲-۰۶-۹۹ الی ۲۹-۰۶-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۵۲٫۷۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۲۱۲۰۷۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۴۰۸۸۶۸ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۴۰۹۴۶۸ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۴۳۷۴۸۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 08-06-99 الی 15-06-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۸-۰۶-۹۹ الی ۱۵-۰۶-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۸-۰۶-۹۹ الی ۱۵-۰۶-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۶۴٫۱۳ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۲۰۸۳۳۶ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۴۰۴۲۸۴ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۴۰۴۸۸۴ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۴۳۲۵۸۴

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 01-06-99 الی 08-06-99

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۱-۰۶-۹۹ الی ۰۸-۰۶-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۱-۰۶-۹۹ الی ۰۸-۰۶-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۴۱٫۱۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۹۸۳۹۷ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۳۷۹۹۷۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۳۸۰۵۷۲ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۴۰۶۵۷۰