پروفیل کلمپ کششی آلومینیومی کابل خودنگهدار

قیمت فروش پروفیل کلمپ کششی آلومینیومی کابل خودنگهدار

پروفیل کلمپ کششی آلومینیومی کابل خودنگهدار با آلیاژ ۶۰۶۳ اکسترود شده و از استحکام مناسبی برخوردار می باشند.

پروفیل کلمپ آلومینیومی انتهایی کابل خود نگهدار

تولید پروفیل کلمپ آلومینیومی انتهایی کابل خود نگهدار آلیاژ ۶۰۸۲

پروفیل کلمپ آلومینیومی انتهایی کابل خود نگهدار به این جهت با نام آلومینیومی خوانده میشود که بدنه و پین های آن با آلیاژ آلومینیومی مقاوم به خوردگی تولید میشود.