فروشنده ضایعات آلومینیوم قوطی رانی تهران

قیمت ضایعات آلومینیوم فویل دارویی و ظروف غذایی پرس شده

قیمت ضایعات آلومینیوم فویل دارویی و ظروف غذایی پرس شده با توجه به قیمت روز آلومینیوم در تهران تعیین می گردد.