شمش آلومینیوم تولید کارخانه اراک

کارخانه تولید شمش آلومینیوم آلیاژ ۳۵۴ گلپایگان

شمش آلومینیوم آلیاژ ۳۵۴ برای تولید قطعات خودرو و سایر صنایع مورد استفاده قرار میگیرد.