خریدار ضایعات آلومینیوم خشک آلیاژی اراک

خریدار ضایعات خشک رینگ و پیستون آلومینیوم

خریدار ضایعات خشک رینگ و پیستون آلومینیوم معمولا برای تولید آن به شمش های آلیاژی تهیه می کند و پس از ذوب محصول و ریخت کردن آن در کوره های مربوطه آن را تولید می نماید.