قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۴-۰۱-۴۰۱ الی ۱۸-۰۱-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)3536.603575.1038.50کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)238935238782153افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)8836438926859042کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)8833438923859042کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)8830438920859042کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)9536869634529765کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.