مطالب توسط admin

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۰۸/۰۴ لغایت ۹۸/۰۸/۰۹

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۱۶٫۱۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۰۷۰۲۱ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۰۲۶۲۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۰۲۰۲۵ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۱۶۱۶۷

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۰۷/۲۷ لغایت ۹۸/۰۸/۰۲

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۱۳ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۰۷۰۸۸ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۰۲۳۸۶ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۰۱۷۸۶ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۱۵۹۱۱

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۰۷/۲۰ لغایت ۹۸/۰۷/۲۵

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۲۶٫۶۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۰۸۰۰۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۰۵۷۳۰ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۰۵۱۳۰ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۱۹۴۸۹

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۰۷/۱۳ لغایت ۹۸/۰۷/۱۹

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۰۰٫۹۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۰۹۷۳۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۰۵۹۰۷ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۰۵۳۰۷ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۱۹۶۷۹

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۰۷/۰۶ لغایت ۹۸/۰۷/۱۱

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۳۶٫۱۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۰۹۶۳۹ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۰۹۹۷۹ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۰۹۳۷۹ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۲۴۰۳۵

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۰۶/۳۰ لغایت ۹۸/۰۷/۰۴

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۵۹٫۳۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۰۹۷۲۷ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۱۲۹۴۷ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۱۲۳۴۷ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۲۷۲۱۱

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۰۶/۲۳ لغایت ۹۸/۰۶/۲۸

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۷۵٫۹۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۰۹۷۸۹ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۱۵۰۷۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۱۴۴۷۲ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۲۹۴۸۵

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۰۶/۰۹ لغایت ۹۸/۰۶/۱۴

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۲۳٫۳۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۱۰۹۷۱ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۱۰۹۵۹ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۱۰۳۵۹ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۲۵۰۸۴

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۰۶/۰۲ لغایت ۹۸/۰۶/۰۷

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۵۱٫۰۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۱۲۵۵۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۱۷۳۹۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۳۱۶۷۹۲ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۳۱۹۶۸

پیش بینی قیمت شمش آلومینیوم در بازار ایران و جهان

پیش بینی قیمت شمش آلومینیوم در بازار ایران و جهان به عوامل مختلفی مثل موجودی انبار و قیمت در بورس های جهانی لندن و شانگهای، نرخ ارز و… بستگی دارد. بازار آلومینیوم ایران بازاری است که تعداد زیادی تولیدکننده و مصرف‌کننده بر سر یک کالای همگن و خاص به داد و ستد می‌پردازند. در این […]